Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2016

bumblebee
Reposted fromFlau Flau viabananaapple bananaapple
bumblebee
8577 adf1 500
Reposted fromMadristas Madristas viabananaapple bananaapple
bumblebee
Reposted fromLane Lane viabananaapple bananaapple
8835 994b 500

anarcho-shindouism:

finally a rubik’s cube i can solve

Reposted fromkeenmarines keenmarines viabananaapple bananaapple
bumblebee
0371 2f36
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viabananaapple bananaapple
bumblebee
9397 0137
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaskins skins
bumblebee
Kiedy człowiek rozśmiesza drugiego człowieka do łez, to naprawdę wspaniałe uczucie. Całkiem jakby się było magikiem.
— Victor Lodato – Matylda Savitch
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
bumblebee
6716 4da6
Reposted fromxalchemic xalchemic viapoppyseed poppyseed
bumblebee
...nie trać czasu na analizowanie głupich czynów głupich ludzi.
— Elle Kennedy – The Mistake
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
bumblebee
1182 0c22
Oburzone kury protestują w całym kraju. [ZOBACZ MEMY]
Reposted fromKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj viabercik bercik
bumblebee
0404 640b 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viabercik bercik
4554 00f2 500
Reposted fromtron tron viabercik bercik
bumblebee
Szopi <3 
Reposted fromamanecer amanecer viabercik bercik
bumblebee
Reposted fromsaski saski viabercik bercik
9490 15e9 500
Reposted fromyousyouk yousyouk viabercik bercik
bumblebee
7319 c28a
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabercik bercik
bumblebee

*Najkrótszy wiersz o miłości. 

Miłość nie istnieje 
gdy nie mam Jej u boku. 


— Piotr Tokarz
Reposted fromorchis orchis viapoppyseed poppyseed
bumblebee
2480 53ed
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
bumblebee
9932 d5a0 500
Reposted fromfungi fungi viadeszczowapiosenka deszczowapiosenka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl