Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 12 2016

9683 8d29 500
Reposted fromknifeinheart knifeinheart viasmoke11 smoke11
bumblebee
4777 82b1 500
@mynnia + @c3o (in comics)

Reposted fromsynchronicity synchronicity viasmoke11 smoke11
bumblebee
Reposted frommefir mefir vianivea nivea
bumblebee
9576 2fd7 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasmoke11 smoke11
bumblebee
0237 d0ce
Reposted fromqb qb viasmoke11 smoke11
bumblebee
Reposted fromFlau Flau viasmoke11 smoke11
bumblebee
0714 acb4
Reposted fromlittlefool littlefool viacytaty cytaty
3332 b338 500
Reposted fromscythelliot scythelliot vianivea nivea
bumblebee
0538 b629
Reposted fromverdantforce verdantforce viasmoke11 smoke11
bumblebee
bumblebee
To, że jesteśmy w dupie, to jasne. Problem w tym, że zaczynamy się w niej urządzać.
— Stefan Kisielewski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaguanabana guanabana
bumblebee
Co zrobisz, gdy nie będzie już hałasu tak głośnego, by zagłuszyć ten ból?
Reposted fromperfectsense perfectsense viaguanabana guanabana
bumblebee
Uważaj na ludzi,których miejsce jest w przeszłości. Nie wpuszczaj ich z powrotem do swojego życia.
— H.Coben "Tęsknię za tobą"
Reposted fromsinglelady21 singlelady21 viaguanabana guanabana
bumblebee
Jestem zmęczony, chciałbym tylko złożyć mą twarz na twoich kolanach, czuć twoją rękę na mojej głowie i trwać tak przez całą wieczność.
— Franz Kafka
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viapomoor pomoor
bumblebee
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viapomoor pomoor
bumblebee
bumblebee
9511 2f32 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNieOdejdeStad NieOdejdeStad

December 01 2016

bumblebee
5787 26c8 500
Reposted fromlemisz lemisz viabercik bercik
bumblebee
3888 37a9 500

writingwhilehuman:

coolthingoftheday:

An agate stone that looks like a window to the ocean.

Holy shit I thought it was a painting

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viapoppyseed poppyseed
bumblebee
7359 2889 500
Reposted fromYuei Yuei viapoppyseed poppyseed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl